Avís legal Superheroi(ne)s BCN 2017

 

Les clàusules que a continuació es relacionen regulen les condicions d’ús del lloc web www.superheroisbcn.cat i l’aplicació de joc vinculada a la celebració de Superheroi(ne)s BCN, el 29 d’octubre de 2017.

El present lloc web té la finalitat de donar a conèixer el projecte Superheroi(ne)s BCN, els projectes socials de les entitats socials que l’impulsen i la participació en l’activitat.

Aquest projecte està impulsat per l’associació “Agrupació d’Entitats Superheroïnes”, legalment constituïda i que a partir d’ara denominarem com “Entitat Promotora”.

A títol informatiu, cal dir que l’associació “Agrupació d’Entitats Superheroïnes” està formada per cinc entitats d’acció social, que actuen de forma solidària. Aquestes entitats són:

ACIDH. Entitat que te com a missió millorar la qualitat de vida de les persones amb intel·ligència límit mitjançant una atenció integral. Cada any atén unes 500 persones, vetllant per la serva formació i desenvolupament personal, i facilitant la seva participació social. Els serveis inclouen l’educació, habitatge, la inserció laboral, l’atenció clínica i la tutela, al llarg de les diferents etapes de la vida. www.acidh.org

 

AFEV. Associació d’origen francès que capta i organitza voluntaris universitaris que ajuden infants i adolescents per reduir les fractures (socials, culturals, cíviques, etc.) de la nostra societat, que afecten sobretot els infants i joves, moltes vegades, en risc d’exclusió social. Actuen per provocar l’obertura cultural, el foment de la llengua catalana i el desenvolupament integral. http://barcelona.afev.org

 

AMBIT PREVENCIÓ. La Fundació Àmbit Prevenció focalitza la seva activitat en les persones consumidores de drogues i/o que tenen conductes de risc de contagi de sida i altres ETS. L’entitat treballa per la dignitat de les persones, la prevenció dels riscos i el suport a la inserció social. També porta a terme una tasca preventiva i de sensibilització, sigui entre col·lectius de risc, o entre adolescents i joves a instituts i altres espais. http://www.fambitprevencio.org

 

INICIATIVES SOLIDÀRIES. L’associació Iniciatives Solidàries atén principalment joves en risc d’exclusió social i persones que estan o han estat privades de llibertat. Els programes van orientats a la inclusió social a partir de tres pilars: informació, la formació i l’ocupació. Per a això s’intervé des de la formació integral, desenvolupant itineraris d’inserció sociolaboral individualitzats que atenen a les seves necessitats i dificultats, i que incideixen les línies d’educació bàsica, formació professional, competència personal i interpersonal, informació, orientació i inserció sociolaboral. http://www.iniciativessolidaries.com/principal/

 

INVIA. L’associació Invia actua des de fa 60 anys, atenent dones, infants, adolescents, joves i famílies. El seu àmbit d’actuació comprèn habitatges d’inclusió per dones en situació de risc i/o violència de gènere y per a joves tutelades i ex-tutelades; inserció i formació per a dones, persones amb discapacitat per augmentar les pròpies oportunitats laborals; atenció a les famílies, orientació i assessorament; processos de mediació en general; atenció psicològica i classes de reforç escolar per infants, adolescents i joves. http://www.invia.cat/

 

Les condicions generals que regulen l’ús d’aquesta web són les següents:

Genèriques

Els serveis que ofereix l’associació “Agrupació d’Entitats Superheroïnes”  per al projecte Superheroi(ne)s BCN a través del present lloc d’Internet es regulen per les clàusules previstes a les presents condicions (sens perjudici dels restants avisos legals que figuren en aquest lloc web).

L’Entitat promotora es reserva el dret a modificar, total o parcialment, aquestes condicions generals, resultant d’aplicació les noves que pugui acordar des del moment de la seva inserció a la pàgina. En qualsevol cas, les esmentades modificacions no tindran efectes retroactius sobre els serveis prèviament utilitzats pels usuaris.

Per a qualsevol aclariment en relació amb aquesta pàgina Web o les presents Condicions, l’usuari pot posar-se en contacte amb la organització enviant un correu electrònic a info@superheroisbcn.cat

 

Condicions d’accés

Tota persona usuària d’aquesta web s’obliga a utilitzar la informació continguda en aquest lloc exclusivament per a les seves pròpies necessitats, i a no realitzar directa o indirectament cap tipus d’explotació comercial dels continguts i serveis als quals hi té accés.

La persona usuària té dret a l’accés lliure i gratuït a la informació pública recollida a la present pàgina Web.

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets relatius a la propietat industrial i intel·lectual (a títol enunciatiu i no limitatiu les marques, logotips, textos, fotografies, icones, imatges, etc., així com el disseny gràfic, codi font i altres elements de software continguts a la present pàgina Web), són propietat de l’entitat promotora del projecte. Per tant, estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per la legislació espanyola i internacional.

Sense l‘autorització prèvia, escrita i fefaent de l’entitat promotora, o, en el seu cas, de l’entitat prestadora de serveis que ostenti la titularitat dels drets, no està permès utilitzar, reproduir, transmetre, manipular, així com qualsevol altre ús que excedeixi de la utilització necessària per a la visita de la pàgina Web i l’ús dels serveis que s’hi ofereixen.

L’accés als serveis de la pàgina no suposa per part de l’entitat promotora del projecte Superheroi(ne)s BCN cap renuncia, transmissió, ni cessió total o parcial dels drets derivats de la propietat intel·lectual i industrial, ni atribueix drets d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts, sense l’autorització prèvia, expressa, i per escrit dels respectius titulars dels esmentats drets, tot això sens perjudici del dret de visualització i obtenció de còpia privada de seguretat de tals continguts, sempre que aquest dret s’exerciti d’acord amb els principis de bona fe, es mantingui inalterada la propietat intel·lectual i industrial del titular d’aquests drets, i s’utilitzi sense finalitats comercials i exclusivament per a informació personal de l’usuari.

La responsabilitat derivada de l’ús dels materials protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial continguts en aquesta pàgina Web correspondrà exclusivament a la persona usuària.

Exoneració de responsabilitat

L’entitat promotora del projecte no respondrà per les interrupcions que puguin produir-se en els serveis elèctrics o de telecomunicacions que impedeixin als usuaris utilitzar els serveis que s’ofereixen en aquesta pàgina.

De la mateixa manera, l’entitat promotora tampoc respon de les pàgines Web a les quals pugui enllaçar o fer referència, ni dels seus continguts.

Participació en l’activitat

La participació en l’activitat Superheroi(ne)s BCN implica l’acceptació del Reglament de Participació publicat en aquesta mateixa web.

Dades sol·licitades

Per participar en l’activitat serà opcional facilitar determinades dades personals que seran tractades de forma automatitzada. Aquestes dades estan emmagatzemades en fitxers degudament inscrits a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, sota la titularitat de l’associació “Agrupació d’Entitats Superheroïnes” C/ Amistat, 15, baixos – 08005 Barcelona CIF: G66675208.

El responsable del fitxer (Associació Agrupació d’Entitats Superheroïnes C/ Amistat, 15, baixos – 08005 Barcelona CIF: G66675208.) es compromet a complir amb el deure de secret contemplat a l’art. 10, de la LOPD, respecte de les dades contingudes al fitxer.

Exercici dels drets. Habeas data

El titular de les dades té la possibilitat d’exercir en qualsevol moment el dret d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, respecte a que totes les seves dades constin emmagatzemades en el fitxer. Els drets esmentats podran ser exercits mitjançant correu electrònic a info@superheroisbcn.cat. En ambdós casos, el titular de les dades haurà d’adjuntar a la sol·licitud la fotocòpia del seu DNI.

Objectius de la recollida de dades

D’acord amb l’art. 5, de la LOPD, s’informa a l’usuari que les seves dades seran incorporades en fitxers dels quals és responsable Associació Agrupació d’Entitats Superheroïnes C/ Amistat, 15, baixos – 08005 Barcelona CIF: G66675208., amb la finalitat de gestionar la pàgina web, així com tramitar els dubtes, consultes i inscripcions.

Quan es sol·liciti la complementació d’un formulari en el què es recullin dades de caràcter personal, s’informarà a l’usuari de la finalitat del tractament, de la identitat i direcció del responsable del fitxer, dels destinataris de la informació i de la possibilitat del titular de les dades d’exercir els drets d’accés, certificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades.

Al mateix temps, els usuaris autoritzen expressament a l’entitat promotora a trametre’ls informació comercial via electrònica, respecte de novetats en l’àmbit dels productes i serveis que dóna; en el supòsit que no vulguin rebre l’esmentada informació només caldrà notificar-ho via correu electrònic a info@superheroisbcn.cat en qualsevol moment.

 

Veracitat i actualització de les dades

L’usuari haurà de complementar els formularis amb dades verdaderes, exactes, completes i actuals. En cas que l’usuari introdueixi dades corresponents a una altra persona, s’entendrà que en té el consentiment exprés, i que ella ens atorga autorització per fer el tractament descrit anteriorment. L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a qualsevol persona a causa de la complementació del formulari amb dades falses, inexactes, incomplets o no actualitzades.

L’usuari ha de comunicar qualsevol modificació en les dades proporcionades per tal de mantenir-les degudament actualitzades.